TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

Năm học 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11

STT

Họ và tên học sinh

Nữ

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

1

Lê Gia

Bảo

 

12/12/1997

TP Vũng Tàu

2

Trần Hòa

Bình

 

13/2/1997

TP Vũng Tàu

3

Nguyễn Trọng

Đạt

 

28/12/1997

Hà Nội

4

Lê Nguyễn Thành

Đạt

 

23/03/1997

TP Vũng Tàu

5

Phạm Văn

Đồng

 

15/3/1997

Tân Thành

6

Phạm Lâm Minh

Hào

 

25/12/1997

BRVT

7

Lê Quốc

Hùng

 

24/04/1997

TP Vũng Tàu

8

Nguyễn Hùng

Huy

 

21/7/1996

TP Hồ Chí Minh

9

Nguyễn Đăng

Khoa

 

 

 

10

Phạm Trần Hoàng

Long

 

26/8/1996

TP Vũng Tàu

11

Lê Ngọc

Nhân

 

 

 

12

Trương Minh

Nhật

 

23/06/1996

Xuyên Môc - BRVT

13

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

x

24/8/1997

Thái Nguyên

14

Trần Tiến

Phúc

 

30/9/1996

TP Hồ Chí Minh

15

Phạm Thị Thanh

Phương

x

24/12/1996

TP Vũng Tàu

16

Lê Ngọc Nam

Phương

x

02/01/1997

TP Vũng Tàu

17

Kim Như

Quỳnh

x

15/08/1996

TP Hồ Chí Minh

18

Trịnh Công

Sơn

 

20/11/1997

TP Vũng Tàu

19

Lê Mạnh

Thành

 

22/12/1997

TP Vũng Tàu

20

Trần Mai

Trúc

x

05/12/1996

TP Vũng Tàu

21

Dương Quốc Triệu Quang

 

31/07/1997

Bình Thuận

Ghi chú:

 

 

 

 

 

Tổng số HS : 21

 

 

 

 

Nữ : 5

 

 

 

 

 

Dân tộc :