Tröôøng THPT Song Ngöõ

 

 

 

 

 

Naêm hoïc 2013 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP 12

 

STT

Hoï vaø teân

Nöõ

Daân toäc

Ngaøy sinh

Nôi sinh

 
 

1

Leâ Ñöùc

Anh

 

Kinh

19/3/1995

CH Seùc

 

2

Haø Nguyeãn Tuaán

Anh

 

Kinh

05/05/1996

Vuõng Taøu

 

3

Phan Gia

Baûo

 

Kinh

2/12/1996

Vuõng Taøu

 

4

Traàn Ñaïi

Döông

 

Kinh

23/04/1995

CH Seùc

 

5

Vuõ Thò Kim

 

 

 

 

 

6

Tröông Thò Hoàng

Haïnh

x

Kinh

21/10/1996

Vuõng Taøu

 

7

Ñinh Hoaøng

Haø

 

Kinh

05/08/1995

Vuõng Taøu

 

8

Ñoàng Nguyeãn Gia

Haøo

 

Kinh

4/8/1996

Vuõng Taøu

 

9

Leâ Tuaán

Haûo

 

Kinh

12/4/1996

Vuõng Taøu

 

10

Nguyeãn Huy

Hoaøng

 

Kinh

24/04/1996

Vuõng Taøu

 

11

Leâ Trang Thuøy Höông

Höôøng

x

Kinh

23/11/1996

Ñoàng Thaùp

 

12

Nguyeãn Hoaøng

Huy

 

Kinh

23/01/1996

Vuõng Taøu

 

13

Traàn Thanh Phöông

Khanh

x

Kinh

16/05/1995

TpHCM

 

14

Traàn Myõ

Linh

x

Kinh

28/9/1996

Vuõng Taøu

 

15

Mai Nguyeãn Huyønh

Loäc

 

Kinh

22/12/1996

TpHCM

 

16

Nguyeãn Thò Höông

Ly

x

Kinh

11/3/1996

Quaûng Ninh

 

17

Huỳnh Thị Kim

Ngân

x

Kinh

8/5/96

Long An

 

18

La Yeán

Nhi

x

Kinh

20/07/1996

Ñoàng Thaùp

 

19

Nguyeãn Thanh

Phong

 

Kinh

13/7/1996

Vuõng Taøu

 

20

Leâ Thanh

Phöông

x

Kinh

15/03/1996

Vuõng Taøu

 

21

Phan Coâng

Thaønh

 

Kinh

29/8/1996

TPHCM

 

22

Traàn Minh

Thi

 

Kinh

5/9/1995

Vuõng Taøu

 

23

Chu Minh

Tieán

 

Kinh

16/3/1996

Vuõng Taøu

 

24

Huyønh Trung

Tín

 

Hoa

20/11/1996

TpHCM

 

25

Phan Syõ

Toaøn

 

Kinh

06/04/1996

TpHCM

 

26

Phm Quoùc

Toaøn

 

 

 

 

 

27

Hoaøng Thò

Traâm

x

Kinh

11/08/1996

Haûi Phoøng

 

28

Phm Trn Thieân

Trang

x

Kinh

5/11/1994

Vuõng Taøu

 

29

Trn Tun

Trung

 

Kinh

12/01/1996

Vuõng Taøu

 

Ghi chuù :

 

 

 

 

 

 

 

Toång soá HS : 29      Nöõ: 10           Daân toäc: 1