KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2012 - 2013

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      I.            Thuận lợi - khó khăn

1.     Thuận lợi:

-      Được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của UBND Tỉnh, của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, của Hội đồng quản trị.

-      Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, thống nhất, tinh thần trach nhiệm cao tâm huyết với " sự nghiệp trồng người'.

-      Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tinh năng nổ có tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu thương học sinh.

-      Số lượng học sinh ít nên có điều kiện quan tâm chăm sóc, sát sao tới từng học sinh, kịp thời nắm bắt kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của các em để có biện pháp giáo dục phù hợp.

2.     Khó khăn

-      Chất lượng đầu vào học sinh còn thấp, học sinh chưa giỏi, chưa chăm, một số chưa ngoan.

-      Đội ngũ giáo viên cơ hữu còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, thiếu giáo viên ở một số bộ môn: lý, sử, sinh ...

-      Cơ sở vật chất của trường còn chưa được độc lập (phải đi thuê mướn) beeb thiếu các phòng chức năng: phòng thí nghiệm thực hành, thư viện ...

   II.            Biên chế năm học 2012 - 2013

1.     Số lớp - Số học sinh     

 

          Khối

Lớp

Lớp

Số học sinh

Khối 9

1

10

Khối 10

1

17

Khối 11

1

23

Khối 12

2

39

TC

5

85

Tổng số Cán bộ - Giáo viên - CNV gồm: 15.

2.     Ban giám hiệu: 02 người

-      Hiệu trưởng - môn lịch sử (nữ)

-      Hiệu phó - môn văn (nữ)

3.     Giáo viên cơ hữu: 11 giáo viên

-      Toán: 02              -      Lý: 01

-      Hóa: 01                -      Sinh: 0

-      Kỹ thuật: 0           -      Thể dục: 01

-      Tin học: 01          -      Văn: 02

-      Sử: 0                    -      Địa: 01

-      Công dân: 0       -      Anh văn: 02

4.     Giáo viên thỉnh giảng: 09 người

-      Toán: 02              -      Hóa: 01

-      Kĩ thuật: 01          -      Sử: 01

-      Lý: 01                   -      Sinh: 01

-      Văn: 01                -      Anh: 01

5.     Nhân viên:

-      Kế toán: 01

-      Văn thư: 01

6.     Đảng - đoàn thể

-      Chi bộ đảng: chưa có.

-      Công đoàn: 14 công đoàn viên

-      Đoàn thanh niên: 34

7.     Cơ sở vật chất:

-         Toàn bộ phảo thuê mướn của trường Trung cấp Nghề tỉnh BRVT, bao gồm các phòng:

-         Số phòng học: 05

-         Phòng vi tính: 01

-         Phòng ban giám hiệu: 01

-         Phòng giáo viên: 01

-         Văn phòng: 01

-         Khu vệ sinh sạch sẽ - học sinh và giáo viên riêng biệt.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC.

      I.            Nhiệm vụ chung:

-         Giữ vững và từng bướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục

-         Xây dựng và từng bước kiện toàn đội ngũ giáo viên cơ hữu về số lượng đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

-         Đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp, kỉ cương, ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

-         Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động "Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", " Hai không", cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

-         Củng cố niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với nhà trường. Từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu cho trường.

   II.            Nhiệm vụ cụ thể:

1.     Xây dựng cơ sở vật chất, ổn định mọi tổ chức trong nhà trường.

a.     Cơ sở vật chất

-         Tham mưu với hội đồng quản trị, tích cực xin địa điểm nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng trường ở địa điểm mới để trường có điều kiện hoạt đông độc lập, chủ động trong mọi công việc.

-         Bổ sung các thiết bị dạy học (bản đồ, hóa chất cho phòng thí nghiệm, tăng đầu sách tham khảo cho giáo viên, học sinh. Sách pháp luật, sách đạo đức, lịch sử, địa lý địa phương ...)

b.    Về tổ chức đội ngũ

-         Từ nhận thức: đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự phát triển và nâng cao chất lượng trong hoạt động dạy và học. Nhà trường kiên quết từng bước xây dựng và kiện toàn đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

-         Tăng cường mời đội ngũ giáo viên thỉnh giảng: đó là những giáo viên giỏi đã và đang công tác tại trường chuyên Lê Quý Đôn và THPT Vũng Tàu.

-         Thành lập tổ, nhóm chuyên môn theo bộ môn, để nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm, tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ cùng nhau học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

-         Tao điều kiện cho công đoàn làm tốt chức năng của mình là trung tâm đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ

-         Củng cố tổ chức đoàn thành niên cộng sản HCM vững mạnh để lực lượng này làm nòng cốt trong mọi hoạt động. Có kế hoạch phát triển đoàn viên cho khối 10 - Phấn đấu 100% học sinh khối 10, 11, 12 là đoàn viên.

2.     Nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục

a.     Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho giáo viên, công nhân viên và giáo dục đạo đức cho học sinh.

v    Đối với đội ngũ thầy cô giáo

·        Yêu cầu:

-         Quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng, nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ khóa V, hướng tới mục tiêu đổi mới văn bản và toàn diện giáo dục Việt NAm - tập thể giáo viên cán bộ công nhân viên phấn đâu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

-         Thực hiện nghiêm túc luật giáo dục, điều lệ trường THPT.

-         Xây dựng đội ngũ Giáo viên - Cán bộ nhân viên thành một khối đoàn kết, nhất trí cao, khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau trong công tác để cùng tiến bộ, mỗi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm với trường lớp, với học sinh. Luôn nhắc nhở thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt nội quy nhà trường - đánh giá học sinh một cách chính xác công bằng.

-         Tăng cường phát triển Đảng để thành lập chi bộ đảng độc lập.

-         Tăng cường hoạt động của công đoàn - đoàn thanh niên để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh.

-         Thực hiện tốt các cuộc vận động: " Mỗi thầy cô là một tâm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

-         Tiếp tục cuộc vận động "Dân chủ hóa trường học, nêu cao vai trò làm chủ của giáo viên - CNCNV trong nhà trường".

-         Có kế hoạch cụ thể để khôi phục lại website của nhà trường ngày càng chất lượng hiệu quả, kịp thời đăng tải những thông tin của trường để phụ huynh, học sinh, các tổ chức xã hội nắm bắt kịp thời.

·        Biện pháp

-         Triển khai học tập chính trị đầu năm.

-         Mỗi thành viên trong trường thực hiện nghiêm túc điều 29, 30, 32, 33 trong “Điều lệ trường trung học”.

-         Nhà trường có kế hoạch cụ thể phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

-         Tổ chức tốt các sinh hoạt tập thể: 15/10, 20/11, 3/2, 26/3, 19/5 …

-         Dân chủ hoác, công khai các chủ trương của nhà trường tạo điều kiện để giáo viên công nhân viên tham gia mọi hoạt động chung.

-         Chấn chỉnh, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, lấy phê bình và tự phê bình giúp nhau cung tiến bộ.

-         Tổ chức cho giáo viên – cán bộ công nhân viên kí cam kết thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do nghành Giáo dục, sở Giáo dục phát động.

·        Chỉ tiêu:

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên tham gia các lớp học chính trị, nhiệm vụ, sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần.

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không”, “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”.

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên thực hiện tốt “Điều lệ trường trung học phổ thông”.

-         100% giáo viên – cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến

-         Phát triển 02 Đảng viên.

v    Đối với học sinh:

·        Yêu cầu

-         Học sinh có ý thức kỉ luật cao, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ trong mọi lĩnh vực, giao tiếp trong nhà trường ngoài xã hội văn minh lịch sự.

-         Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường.

-         Kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo và những người lớn tuổi, xây dựng tình bạn trong sáng.

-         Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập, tham gia các hoạt động đoàn thanh niên để có đủ bản lĩnh, tự tin, năng động. Có đạo đức cách mạng, có tinh thần yêu tổ quốc XHCN.

·        Biện pháp

-         Tổ chức cho học sinh học tập các chỉ thị, nghị quyết của Bộ giáo dục, của UBND tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo về các cuộc vận động và các phong trào  thi đua do nghành Giáo dục phát  động.

-         Tổ chức cho học sinh học tập và thảo luận nội quy của nhà trường.

-         Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở học sinh về ý thức, kỉ luật trật tự, tuân thủ theo nề nếp kỉ cương của nhà trường. Có quan hệ đúng mực với bạn bè, có lối sống lành mạnh, giản dị. Thường xuyên nêu gương tốt, việc tốt.

-         Đẩy mạnh hoạt động đoàn thanh niên, tăng cường hoạt động của đội cở đỏ để thường xuyên theo dõi các mặt hoạt động của học sinh. Hành tuần, hàng tháng xếp loại thi đua kịp thời, khách quan, công bằng để động viên khuyến khích phong trào.

-         Tổ chức các hoạt động tập thể: 15/10, 20/11, 3/2, 26/3, 19/5 …

-         Tổ chức giao lưu giữa các khối lớp để cùng nhau trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập và tu dưỡng đạo đức.

-         Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những học sinh giỏi, ngoan, những học sinh có tiến bộ rõ rệt để khuyến khích nêu gương cho học sinh khác.

-         Kiên quyết đưa ra khỏi trường những học sinh hư, giáo dục nhiều lân không tiến bộ, để không làm ảnh hưởng đến học sinh khác, không ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, mai một niềm tin của phụ huynh.

·        Chỉ tiêu:

-         95% học sinh có đạo đức khá – tốt.

-         100% học sinh tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể và chào cờ đầu tuần.

-         100% học sinh phấn đấu thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ, nói không với ma túy, và các tệ nạn xã hội.

-         100% học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường.

-         100% học sinh THPT được kết nạp vào đoàn THCS HCM.

-         100% các chi đoàn vững mạnh.

b.    Giảng dạy và học tập

v    Giảng dạy

·        Yêu cầu

-         Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ phân công chương trình, kế hoạch giảng dạy do Bộ Giáo dục quy định.

-         Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học – sử dụng các phần mềm dạy học và tạo các phần mềm dạy học phù hợp với nội dung chương trình của bộ môn.

-         Đối với các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Đổi mới các ra đề kiểm tra, thi học kì theo hướng đòi hỏi học sinh phải hiểu bài, biết vận dụng kiến thức, chống học vẹt, máy móc.

-         Tăng cường số lần kiểm tra, thi thử với phương châm “Học nhiều, kiểm tra nhiều, thi thử nhiều, đậu nhiều” qua thi thử nắm được trình độ của học sinh, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo những kiến thức hổng.

-         Giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, cấp tỉnh.

-         Thực hiện nghiêm túc lịch kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng.

·        Biện pháp

-      Duy trì nề nếp sinh hoạt: Họp liên tịch 1 lần/ 1 tháng.

                                      Họp hội đồng giáo dục 1 lần/ 1 tháng.

                                      Họp tổ, nhóm 2 lần/ 1 tháng.

                                      Họp chủ nhiệm 1 lần/ 1 tháng.

-         Mỗi giáo viên đăng kí viết một sáng kiến kinh nghiệm hay làm đồ dùng dạy học

-         90%  số tiết thực hành lý, hóa được thực hiện.

·        Chỉ tiêu

100% giáo viên của trường được kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng.

-         100% giáo viên đăng kí giờ dạy tốt và hội giảng cấp trường.

-         100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn (về soạn giảng, chấm, trả bài, kiểm tra đánh giá học sinh).

-         100% giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

-         80% giáo viên phấn đấu có trình độ chuyên môn khá – giỏi.

-         Tổ chức ngoại khóa: câu lạc bộ văn học 26 tháng 3 năm 2013. Hội nghị học tốt 19 tháng 5 năm 2013.

-         Mỗi giáo viên dự giờ ít nhất 9 tiết/ 1 học kì, 18 tiết/ 1 năm.

v    Học tập

·        Yêu cầu

-         Rèn luyện cho học sinh đức tính chuyên cần, ý thức tự giác, tự lực trong học tập, nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra. Thực hiện tốt nội quy về học tập (chuẩn bị bài đầy đủ, thuộc bài trước khi lên lớp).

-         Duy trì phong trào truy bài 15’ đầu giờ. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn và quản lí học sinh đặc biệt đối với những thời điểm “nóng” thi học kì, thi tốt nghiệp.

-         Các lớp xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán sự bộ môn để giúp nhau trong học tập.

-         Mỗi học sinh phải hình thành cho được phương pháp học tập thích hợp cho bản thân mình, có khả năng độc lập, sáng tạo, chủ động tiếp thu kiến thức.

·         Biện pháp

-         Tổ chức học 2 buổi (sáng + chiều) để tăng thởi lượng cho các môn chính: toán 8 tiết, ly 4 tiết, hóa 4 tiết, văn 7 tiết, anh 7 tiết. Các môn phụ học theo phân phối chương trình của bộ giáo dục.

-         Tổ chức phụ đạo học sinh yếu đặc biệt đối với khối 12 trước khi thi tốt nghiệp THPT.

-         Giáo viên chủ nhiệm + trợ lý thanh niên theo sát các phong trào thi đua của lớp, hết tuần, hết tháng có sơ kết, hết học kì, hết năm có tổng kết, xếp loại – tuyên dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều tiến bộ. Phê bình những cá nhân tập thể chậm tiến làm ảnh hưởng đến phong trào chung.

-         Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt dưới hình thức:

-         Dự giờ thăm lớp, chú ý đự giờ những giáo viên giỏi thỉnh giảng để học tập.

-         Yêu cầu giáo viên đăng kí giờ dạy tốt, tổ chức hội giảng cấp trường chào mừng ngày 20/11.

-         Tham gia kì thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (tháng 11 năm 2012)

-         Thực hiện tốt sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm – trao đổi chia sẻ, giúp đỡ nhau dạy những bài khó những trọng điểm của chương trình, thống nhất trong nhóm đề cương ôn tập kiểm tra, thi hoc kỳ…

-         Tiếp tục mời các giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm ở 2 trường chuyên Lê Quý Đôn và THPT Vũng Tàu về thỉnh giảng cho học sinh của trường.

-         Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.

-         Tổ chức tốt việc đưa thông tin của trường lên trang web.

-         Tổ chức hướng dẫn học sinh chọn ngành nghề cho phù hợp với nguyên vọng và năng lực sở trường của học sinh trước khi làm hồ sơ thi ĐH – Cao đẳng.

·        Chỉ tiêu học tập 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp.

-         70% học sinh đậu vào ĐH, CĐ

-         20%  xếp loại văn hóa giỏi.

-         45% xếp loại văn hóa khá.

-         30% xếp loại văn hóa trung bình.

-         5% yếu.

-         Không có học sinh xếp loại kém.

-         Thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải.

·        Chỉ tiêu đạo đức

-         70% xếp loại hạnh kiểm tốt.

-         25% xếp loại hạnh kiểm khá.

-         5% xếp loại hạnh kiểm TB

-         Không có học sinh xếp loại hanh kiểm yếu.

3.     Hoạt động ngoài giờ lên lớp

a.     Sau sinh hoạt tập thể, giáo dục đạo đức cho học sinh.

v    Yêu cầu

-         Giáo dục cho học sinh sống có lý tưởng, học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-         Tổ chức cho học sinh học tập các chỉ thị về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và an toàn giao thông.

-         Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tập thể: 15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5 …. Thông qua đó giáo dục cho học sinh truyền thống, ý thức dân tộc, giúp các em thấy được nghĩa vụ của mình trong công cuộc cải tổ đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-         Khắc phục chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, tuân thủ kỉ luật, kỉ cương của trường.

-         Có quan hệ thầy trò và bạn bè đúng mực, có nếp sống lành mạnh, giản dị. Băng mọi hoạt động của trường, Đoàn TN ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, và các tệ nạn xã hội…

-         Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, tham gia tốt các cuộc vận động nhân đạo.

·        Biện pháp

-         Tổ chức các cuộc sinh hoạt tập thể.

-         Tổ chức tốt lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

-         Tổ chức các buổi ngoại khóa để giáo dục tính tự giác, chủ động sáng tạo cho học sinh.

-         Tổ chức các buổi sơ kết tuần, tháng, các cuộc thi đua ngắn hạn có sơ kết, đánh giá, công bố kết quả trên bản tin.

b.    Hoạt động văn hóa thể mỹ

-         Phong trào văn thể mỹ có tác dụng tích cực và gây hứng thú học tập cho học sinh, phát hiện những kĩ năng nền của học sinh.

-         Thực hiện tốt các hoạt động văn thể mỹ. Chú trọng khuyến khích thành tích của học sinh để các em tham gia có hiệu quả các môn: bóng bàn, cờ vua, đá cầu, cờ tướng, câu long, bóng rổ…

-         Rèn luyện kĩ năng văn thể, coi trọng giáo dục thẩm mỹ, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

v    Báo chí

-         100% cac lớp tham gia báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với chủ đề Thầy cô và mái trường.

-         Tổ chức cho học sinh đọc báo 15’ đầu giờ (vào ngày thứ 4 hàng tuần).

-         Đặt mua báo các loại: Giáo dục thời đại, Tuổi trẻ, Tiền phong, Phụ nữ.

v    Văn nghệ

-         Tập hát 15’ đầu giờ (thư 6 hàng tuần) yêu cầu học sinh thuộc Quốc ca, Đoàn ca, Quốc tế ca, những bài hát ca ngợi Đảng, Đoàn, Bác Hồ, Tuổi trẻ.

-         Tổ chức hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng – mừng xuân” vào dịp trước khi nghỉ tết nguyên đán.

-         Tham gia phong trào VN – Hội thể VN do ngành giáo dục tổ chức.

v    Thể dục thẩm mỹ:

-         Thực hiện nghiêm túc giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

-         Tổ chức hội thể phù đổng cấp trường các môn: bóng bàn, cờ vua, bóng rổ, cầu long, điền kinh.

-         Tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, hội thao quốc phòng cấp tỉnh.

-         Tổ chức giao lưu thể thao với một số trường THPT trong thành phố.

-         Trên đây là những phương hướng và nhiệm vụ của năm học 2012 – 2013 mà nhà trường đã đặt ra cho cả tập thể giáo viên và học sinh cùng phấn đấu, từng bước xây dựng nhà trường ổn định và phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh, học sinh. Đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2012

Hiệu trưởng

 

 

 

Phan Thị Lương